Utleievilkår


Her kan du lese igjennom utleievilkårene våre for 2024. Når du leier utstyr hos oss signeres det på en utleiekontrakt basert på disse utleievilkårene. 

UTLEIEVILKÅR 2024 

  • FORMÅL

Disse vilkårene regulerer betingelser ved leie av lift, stilas, maskiner, utstyr m.m. fra Heemi Maskinservice. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtalen, skal disse nedskrives skriftlig og vedlegges i leiekontrakten i et særskilt avtaledokument.

  • BETALINGSBETINGELSER

Om ikke annet er avtalt, betales avtalt leie før utleieenheten utleveres. Dersom det inngås fakturaavtale, forfaller fakturaer til betaling en uke fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt i leiekontrakten. Ved for sen tilbakelevering av utleieenhet med tilhørende utstyr vil leietaker ubetinget bli fakturert med en døgnpris for hver påbegynte nye 24 timer inntil utleieenheten er levert tilbake.

  • UTLEVERING

Utleieenheten blir utlevert og kontrollert sammen med leietaker på utleiedatoen. Eventuelle mangler eller feil blir notert i samarbeid mellom utleier og leietaker, og det signeres i leiekontrakten av begge parter. Utleier plikter å overlevere utstyret rengjort, og i full driftsmessig stand. Leietaker må være fylt 18 år for at leiekontrakten skal være gyldig. Leieperioden gjelder fra utleietidspunkt og frem til avtalt retur. Utlevering foregår hovedsakelig mellom 20.00-21.00 på hverdager, og etter avtale på helg.
PS: Ved akseptert pristilbud gjelder egne priser uten mulighet for refusjon av leiesum/deler av leiesum ved tidligere returnert leieobjekt. Et leiedøgn gjelder leie av utstyr i 24 timer.

  • INNLEVERING

Enheten skal returneres i rengjort stand og eventuelt med full drivstofftank.
Utleier kan kreve betaling med kr. 150,- om utleieenheten ikke er rengjort ved innlevering.
Leietaker har plikt å melde fra om feil, skade og/eller mangler på utleieenheten. Herunder plikter leietaker å melde fra om feil, skade og/eller mangler på utleieenheten som denne har blitt påført under leieperioden. Innlevering av utleieenhet inkl. utstyr skal skje på avtalt returtidspunkt. Innlevering av utleieenheten foregår hovedsakelig mellom 20.00-21.00 på hverdager, og etter avtale på helg. Utleieperioden kan forlenges på forespørsel, så fremt det ikke er gjort nye avtaler på utleieenheten eller utleier skal benytte enheten selv. Utleieenheten inkl. utstyr regnes ikke som returnert før utleier har godkjent innleveringen. Leietaker er ansvarlig for utleieobjektet inkl. utstyr frem til dette er skriftlig bekreftet innlevert av utleier.

  • SKADER OG FORSIKRING

Alle feil, skader og mangler ved utleieenheten ved innlevering, som ikke er definert under sjekklisten, belastes leietaker i sin helhet i etterkant av leien. Leietaker har ansvaret for at utleieenheten(e) er godt ivaretatt og ikke utsatt for potensielt tyveri, hærverk eller uforsvarlig kjøring/bruk som kan medføre skade på leieobjektet. Ved tyveri eller større skade, der leietakers erstatningsansvar overstiger egenandelen vil leietaker bli belastet med egenandel på enheten. Egenandelen er pr i dag på kr. 7 500,- for alle utleie produkter. Er skadeomfanget vurdert og/eller taksert under den til en hver tid gjeldende egenandelen, vil leietaker bli fakturert for de faktiske kostnadene.

  • BRUK AV UTSTYR

Utleieenheten skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver, og under slike forhold, den er beregnet for. Leietakeren plikter å tilse at utleieenheten i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dens bruk, og således har ferdighet og kompetanse til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for fare. Leietaker plikter å følge instruksjon vedr. utleieenhetens bruk. Leietaker plikter å påse at utleieenheten beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning. Dersom nødvendig bruksanvisning ikke medfølger, skal leietaker etterspørre informasjon om hvordan utstyret skal benyttes før han tar det i bruk. Leietakers ansvar for enhver skade som blir påført utleieenheten i leieperioden er ikke avhengig av at leietaker er gitt veiledning om bruk, har mottatt bruksanvisning eller tilsvarende. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleier skal da straks varsles, slik at feilen kan rettes. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av utleier.

  • FREMLEIE

Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse eller lignende) over utstyret.

  • ANSVARSBEGRENSNING

Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder personskader, tingsskader og formueskader som måtte bli påført utleier, dennes ansatte, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk (inklusive evt. driftsforstyrrelser) under leieperioden. Utleier er ikke under noen omstendighet ansvarlig for leietakerens indirekte tap som følge av feil eller mangler ved utleieenheten. Utleier innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov. Under enhver omstendighet er utleiers økonomiske ansvar begrenset til den avtalte leieprisen pr døgn for utleieenheten.